Opencv读取摄像头卡顿

                                      Opencv读取摄像头卡顿 开发环境:Win10系统,罗技HD1080p高清摄像头,UE4_21,VS2017后端 开发原理:多线程中经过OpenCV对摄像头进行高清采集(1920*1080),而后显示到UMG中。多线程 遇到问题:在2k采集模式下,画面卡顿厉害。ide   猜测1:是否是卡在采集后的图像cv::Mat往U
相关文章
相关标签/搜索